Alle våre kundeavtaler baserer seg på våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) gjelder så langt disse salgs- og leveringsbetingelser eller partenes avtale ikke fastsetter avvikende bestemmelser.

1. TILBUD

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet, er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Widding Kaffesystemer AS.

2. PRIS - OG RABATTBETINGELSER

Dersom Widding Kaffesystemer AS’s kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere forsikringer, toll, avgifter, valutakursendringer eller andre forhold som vi ikke er herre over, forbeholder Widding Kaffesystemer AS seg retten til å regulere prisene tilsvarende uten forvarsel.

3. KVANTUM

Leveranser skjer i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer (skaffe- og bestillingsvarer) selges kun i hele emballasjestørrelser.

4. LEVERINGSTID

Leveringstid er alltid i forhold til Widding Kaffesystemer AS’s sitt distribusjonssystem.

5. FORSENDELSE/TRANSPORT

Widding Kaffesystemer AS påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker.

6. TRANSPORTSKADE - MANKO

Ved varemottak må kunden selv påse at emballasjen ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med bestilling. Varemottaker må anføre skade på fraktbrev fra speditør. I motsatt fall vil Widding Kaffesystemer AS fraskrive seg ansvar for skade.

7. BETALING OG FAKTURERING

Widding Kaffesystemer AS sine generelle betalingsbetingelser er netto pr 10 dager. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldene sats. Ved mislighold tillegges kompensasjon for inndrivelseskostnader iht. forsinkelsesrenteloven §3a.

8. SALGSPANT

Widding Kaffesystemer AS forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22.

9. VARENS ANVENDELSE

Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse, jfr. kjøpers undersøkelsesplikt i pkt. 11. og de reklamasjonsfrister som er fastsatt. Kunden skal påse at varen alltid er lås og at nøkkel er oppbevart på en sikker plass.

I forbindelse med installasjoner hvor det er vanntilkoblet utstyr, forplikter kjøper selv å sikre installasjonen med elektronisk vannsikring som f.eks. Waterguard.

10. ANSVAR

Widding Kaffesystemer AS’s ansvar for eventuelle forsinkelser er beløpsmessig begrenset til 10 % av de forsinkede varers verdi. Widding Kaffesystemer AS’s ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. Widding Kaffesystemer AS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap.

11. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT - REKLAMASJON RETUR

Etter levering skal kjøperen undersøke varen(e) slik god skikk tilsier.

Alle reklamasjoner relatert til risikoens overgang (leveringen) må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Widding Kaffesystemer AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur og retur frakt betales av Widding Kaffesystemer AS. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt og kunde betaler retur frakt.

12. FORCE MAJEURE

Force majeure foreligger når Widding Kaffesystemer AS levering hindres av omstendigheter utenfor Widding Kaffesystemer AS kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Widding Kaffesystemer AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

13. TVISTEMÅL

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett Verneting avtales å være Nord-Troms og Senja tingsrett.


Besøk oss på:

Copyright (c) 2022 Widding Kaffesystemer AS

Org.nr. 997 103 750

Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø
Telefon: 90 92 35 74
Epost: post@kaffesystemer.no

Se vår DM for kaffe

Se vår DM for kaffe