Alle våre kundeavtaler baserer seg på våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) gjelder så langt disse salgs- og leveringsbetingelser eller partenes avtale ikke fastsetter avvikende bestemmelser.

Tilbud

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet, er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Kaffesystemer AS.

Pris- og rabattbetingelser

Alle priser gjelder eksklusiv merverdiavgift, EXW Kaffesystemer AS sine lager i Norge. Dersom Kaffesystemer AS sine kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere forsikringer, toll, avgifter, valutakursendringer, prisendringer eller andre forhold som vi ikke er herre over, forbeholder Kaffesystemer AS seg retten til å regulere prisene tilsvarende uten forvarsel.

Installasjon

Eventuelle kostnader ifb. med reise og opphold ved installasjon faktureres kunde.

Kvantum

Leveranser skjer i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer (skaffe- og bestillingsvarer) selges kun i hele emballasjestørrelser.

Leveringstid

Leveringstid er alltid i forhold til Kaffesystemer AS sitt distribusjonssystem.

Forsendelse/Transport

Alle varer leveres EXW Kaffesystemer AS sine respektive lager i Norge. Fraktkostnader belastes kunde.

Transportkostnader

Kaffesystemer AS er ikke ansvarlig for transportskader som oppstår mellom Kaffesystemer AS sitt lager og kunden (ref. Forsendelse/Transport). Oppdages det transportskader på leverte varer, skal dette registreres umiddelbart på plassen og reklameres av kunden overfor transportør.

Betalingsbetingelser

For kredittgodkjente kunder gjelder betaling mot faktura, 10 dager netto, om ikke annet er avtalt på forhånd. For ikke kredittgodkjente kunder gjelder forskuddsbetaling eller bankgaranti.

Salgspant

Kaffesystemer AS har eiendomsretten til leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av evt. renter og omkostninger er betalt i sin helhet, i.h.t. pantelovens §3-14 til 3-22.

Varense anvendelse

Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse, jfr. kjøpers undersøkelsesplikt og de reklamasjonsfrister som er fastsatt. Kunden skal påse at automaten alltid er lås og at nøkkel er oppbevart på en sikker plass.

I forbindelse med installasjoner hvor det er vanntilkoblet utstyr, forplikter kjøper selv å sikre installasjonen med elektronisk vannsikring som f.eks. Waterguard.

Ansvar

Kaffesystemer AS sitt ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverd,i begrenset til 10 % av varers verdi. Kaffesystemer AS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap.

Kjøpers undersøkelsesplikt -Reklamasjon retur

Etter levering skal kjøperen undersøke varen(e) slik god skikk tilsier.

Alle reklamasjoner relatert til risikoens overgang (leveringen) må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Kaffesystemer AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur og retur frakt betales av Kaffesystemer AS. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt og kunde betaler retur frakt.

Force Majeure

Force majeure foreligger når Kaffesystemer AS levering hindres av omstendigheter utenfor Kaffesystemer AS kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Kaffesystemer AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

Tvistemål

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett Verneting avtales å være Nord-Troms og Senja tingsrett.

Kaffe- og vannløsninger for din bedrift.

Firma: Kaffesystemer AS
Besøk: Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø
Sentralbord: 909 23 574
Firmapost: post @ kaffesystemer.no
Org.nr.: 997 103 750